09-07-2021

Waterberging op Distripark Dordrecht

De huidige klimaatverandering vraagt om slimme oplossingen, vooral als het gaat om het inperken van wateroverlast veroorzaakt door hevige regenbuien. Ook op het duurzame bedrijventerrein DistriPark is gekeken naar maatregelen om overlast te voorkomen.

In samenwerking met verschillende partijen is daarom gekeken naar slimme manieren om regenwater op te vangen, waarbij het begrip waterberging al snel om de hoek kwam kijken. Een voor velen wellicht onbekende term, maar wel één van groot belang.

Waterberging in de praktijk
Voor het Waterschap Hollandse Delta was hier een belangrijke rol weggelegd. Het Waterschap is onder andere verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een aantal gebieden in Zuid-Holland; zo ook het gebied waar Distripark Dordrecht onder valt.

Een van de doelen van het Waterschap is om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden en zoveel mogelijk te beperken. In het geval van hevige regenval is afvlakking van de piek dan ook het doel. Volgens Koos Bok, Procesingenieur Watersysteem voor het Waterschap Hollandse Delta, is door de veranderde bestemming van het Distripark gebied, het waterbeheer hier anders geworden. Door de gemeente opgestelde regels stellen dat door de hoeveelheid verharding, water gecompenseerd moet worden. Samen met de gemeente is dan ook gekeken naar mogelijkheden voor ‘water compensatie’ in Distripark Dordrecht. 

Koos legt uit dat er op het gebied van waterberging twee maatregelen zijn getroffen die nu in de praktijk tot uitvoering komen. Allereerst kan overtollig water geborgen worden op twee verschillende plekken ten noorden en ten zuiden van het bedrijventerrein. Op beide locaties worden zogenaamde ‘verlaagde eilandjes’ gecreëerd die tijdens hevige regenval onder water kunnen en mogen lopen. “Dit betekent in de praktijk dat deze eilandjes de ene dag zichtbaar zijn maar de volgende dag onder water staan”, aldus Koos. Dit water loopt uiteindelijk weer weg en komt in het reguliere watersysteem terecht. Op deze manier worden dus zogenoemde overstroombare delen gecreëerd, waar overtollig water geborgen kan worden. Zulke overstroombare delen zijn ook goed voor de biodiversiteit in en om het water.

Uniek waterbergingssysteem
Naast bovengenoemde oplossing om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, is door de gemeente een nieuwe normering opgesteld met betrekking tot het opvangen van regenwater voor bedrijven die zich vestigen op Distripark Dordrecht. Deze maatregel is ontstaan naar aanleiding van de hevige wateroverlast van 2015 die dit gebied getroffen heeft. Deze maatregel houdt kortgezegd in dat voor elke vierkante meter die gebouwd wordt, een opslag van 60 liter water gerealiseerd moet worden (60mm equivalent), waarbij het water voor een periode van 24uur vastgehouden moet kunnen worden. Dit betekent dat het hebben van een grote berging op de kavels verplicht is. In de meeste gevallen gebeurt dit middels een ondergronds bassin, waarin regenwater opgevangen kan worden. Volgens Koos is dit een veelvoorkomende manier van water vasthouden. “Echter, wat dit specifieke systeem op Distripark Dordrecht uniek maakt is de snelheid waarmee de pomp het water uit het bassin pompt. Dit vindt namelijk plaats onder vertraagde snelheid. Concreet betekent dit dat er sneller water in de bak komt dan dat het eruit wordt gepompt. Uniek is dus dat het water op een vertraagde manier in het watersysteem wordt teruggepompt. Het effect van de piek van de bui op het watersysteem wordt dus afgevlakt. Dit maakt dat Distripark Dordrecht robuust en klimaatbestendig is”, legt Koos uit. Voor alle betrokken partijen dus een duurzame oplossing om bij hevige regenval de overlast zoveel mogelijk te beperken!

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...
Niewsbericht 130 Distripark Dordrecht

Dordts mobiliteitsplan 2040 in de maak

Hoe komt Dordrecht er in 2040 eruit te zien als het gaat om mobiliteit, ver...
Niewsbericht 129 Distripark Dordrecht

Bestek bouw- en woonrijp maken DistriPark Dordrecht fase 2/3 gepubliceerd...

Het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van DistriPark Dordrecht (fase ...